Begrippenlijst

Aflossen
Bij de meeste financiers mag u 10% boetevrij aflossen. Indien het bedrag hoger is dan 10% moet u een boete betalen. Bij verkoop van uw woning heeft u in de meeste gevallen geen boete. Vraag bij Hypotheek House welke aflos voorwaarden van toepassing zijn.

Aflossingsvrije hypotheek
U betaalt alleen rente en lost niets af. U heeft hiermee maximaal fiscaal voordeel. Aan het einde van de looptijd dient het geleende bedrag in eens te worden afgelost. U heeft bij deze hypotheekvorm lage maandlasten en maximale renteaftrek.

Annuïteitenhypotheek
Bij deze hypotheekvorm blijven de bruto maandlasten hetzelfde tijdens de rentevast periode. In het begin lost u weinig af en naarmate de looptijd vordert lost u steeds meer af en betaalt u minder rente. In het begin relatief lage maandlasten. Dit komt doordat het rentedeel bij de Annuïteiten hypotheek steeds kleiner wordt, zodat u steeds minder rente kunt aftrekken van de belasting.

Bankgarantie
Als u een woning heeft gekocht heeft u, na ondertekening van de koopakte, in principe nog drie dagen bedenktijd om van de koop af te zien. Tevens kunt u van de koop afzien wanneer u een financieringsvoorbehoud heeft gemaakt en de hypotheek niet rond kunt krijgen. Is de datum van financieringsbehoud verstreken en u wilt daarna toch nog van de koop af? Dan moet u een boete betalen van 10% van de koopsom. De verkoper wil hierover graag zekerheid en daarom wordt vaak door de hypotheekverstrekker een bankgarantie afgegeven. De bank staat dan garant voor 10% en betaalt deze als u van de koop afziet. U heeft dan wel een schuld aan de bank. Deze schuld moet u terugbetalen.

Banksparenhypotheek
Dit is een geldlening en een spaarrekening eigen woning. Je betaalt rente over de geldlening en inleg. Op de einddatum komt er een kapitaal beschikbaar waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost kan worden. Wanneer de inleg niet wordt belegd komt er een gegarandeerd kapitaal beschikbaar. Bij overlijden komt alleen de waarde van de spaarrekening vrij.

Beleggingsfonds
Dit zijn vaak aandelen en obligaties

BKR
Bureau Krediet Registratie. De leningen en kredieten staan geregistreerd bij het BKR. Als u een achterstand heeft op uw hypotheek of lening dan krijgt u een code bij BKR. Als u geregistreerd staat bij het BKR en/of u heeft een code bij het BKR kan het zijn dat de hypotheekverstrekker u geen hypotheek kan verstrekken of dat u uw lening eerst moet aflossen.

Bereidstellingsprovisie
Een hypotheek offerte is een aantal maanden geldig. De offerte kan daarna vaak verlengd worden. Als bij passering blijkt dat de rente hoger is dan de geoffreerde of gepasseerde rente dient er bereidstellingsprovisie betaalt te worden. Dit is ongeveer 0,20% , 0,25% van het hypotheekbedrag per maand. Deze kosten zijn aftrekbaar.

Bouwdepot bij nieuwbouw of verbouw
Wanneer u een woning laat bouwen en een hypotheek heeft gesloten komt het hypotheekbedrag eerst in een bouwdepot. Vanuit het bouwdepot worden alle rekeningen tijdens de bouw betaald. Op het bouwdepot krijgt u een rentevergoeding. Deze rentevergoeding is vaak gelijk aan de betaalde rente.

Bovenstaande geldt ook als u een 2e hypotheek neemt of een bestaande woning koopt waarbij u nog extra geld nodig heeft voor de verbouw. Ook dan komt een deel van het hypotheekbedrag in depot.

Bouwrente
Dit is de rente die u moet betalen als de nieuwbouw al is begonnen en u heeft de hypotheek nog niet geregeld. Vaak hebben aannemers de grond al aangekocht. Omdat de aannemer het geldbedrag heeft voorgeschoten brengt hij rente in rekening. Bouwrente en het renteverlies tijdens de bouw worden soms als één en dezelfde rente beschouwd. Van de datum van het koopcontract tot de opleveringsdatum heeft de koper te maken met renteverlies tijdens de bouw. Er moet rente betaald worden over de investering, terwijl de koper nog geen profijt heeft van deze investering.

Bijleenregeling
Met ingang van 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. Dit betekent dat u bij verkoop van de woning de winst van uw woning, verkoopprijs minus kosten, en hypotheekschuld, moet gebruiken voor de aanschaf van de nieuwe woning. Het bedrag dat u tekort komt mag u bijlenen en over dat hypotheekbedrag is de rente dan aftrekbaar. Als u de winst van uw woning niet gaat gebruiken voor uw nieuwe woning is dat gedeelte van de lening niet aftrekbaar.

Bruto jaarinkomen
Uw bruto loon/salaris inclusief vakantiegeld, 13e maand, onregelmatigheidstoeslag indien structureel, vaste eindejaarsuitkering en structureel provisie.

Bruto maandlast
Dit is het bedrag dat u maandelijks moet betalen aan rente en premie van de levensverzekering(en) en eventueel woonlasten verzekering of rente en aflossing en de premie voor een overlijdensrisico- woonlasten verzekering.

Consumptieve verplichtingen
Dit is een bedrag per maand wat u betaalt aan lopende leningen. Deze leningen vallen in box 3, want het geld is niet bestemd voor verbetering van de woning. Lopende leningen zijn kredieten, credit card kredieten, persoonlijke leningen, postorder bedrijven kredieten.

Courtage
Wanneer u een woning koopt en de makelaar helpt u bij het kopen van de woning ontvangt de makelaar courtage oftewel loon/ provisie als vergoeding voor haar diensten.

De eigen woning schuld
Vanaf 1-1-2004 kennen we het begrip eigen woning schuld. Hiermee worden alle schulden aangeduid waarvan de rente aftrekbaar is in het kader van de eigen woning.

Duur van de hypotheek
De lening heeft vaak een duur van 30 jaar. In 2001 is ook door de wet bepaald dat rente 30 jaar aftrekbaar is.

Eigenwoningreserve
De eigen woning reserve is het bedrag dat bij de aankoop van een nieuwe eigen woning uit eigen vermogen moet worden betaald.

Effectieve rente
De hypotheekrente wordt aan het einde van iedere maand in rekening gebracht. De effectieve rente is een omrekening van uw hypotheekrentepercentage per maand naar rentebetaling aan het einde van ieder jaar. Tevens zijn in de effectieve rente de afsluitkosten berekend.

De effectieve rente is een goede manier om verschillende financiële producten met elkaar te vergelijken.

Eigendomsbewijs
Dit is een notariële akte waarin wordt aangegeven dat u eigenaar bent van de woning . Ook wel transportakte- leveringsakte genoemd. Bovenstaande akte wordt door de notaris afgegeven.

Eigenwoningforfait
Als eigenaar van een woning krijgt u te maken met het eigenwoningforfait. .
De hoogte van het eigenwoning forfait is gekoppeld aan de WOZ waarde van je woning. De WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat in Box 1 bij uw inkomen wordt opgeteld. Over deze bijtelling moet dan inkomstenbelasting betaald worden. Wanneer u geen hypotheek meer heeft vindt er ook geen bijtelling op grond van eigenwoningforfait meer plaats.

Erkend hypotheekadviseur
Een deskundig hypotheek adviseur is een erkend hypotheekadviseur en is lid van de Stichting Erkenningsregeling hypotheekadviseur.de adviseurs van Hypotheek House zijn allemaal erkend hypotheek adviseur en specialisten in hypotheken.

Executiewaarde
Dit is de prijs die het huis opbrengt bij gedwongen verkoop. Executiewaarde is bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheekgarantie vaak belangrijk voor de financiers om te bepalen wat u maximaal kunt lenen en welke rente van toepassing is.

Financieringskosten
Dit zijn kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld afsluitkosten, hypotheekakte kosten, transportakte kosten, kosten waarborggarantie NHG, taxatiekosten etc.

Financiële bijsluiter
Aanbieders van complexe financiële producten moeten informatie geven over hun producten. In de financiële bijsluiter wordt informatie geven over het complexe product, over de financiële risico's van het product, over de kosten van het product, over de uitkering aan de consument en over de gevolgen van tussentijdse beëindiging.

Financieringsvoorbehoud
Als u een bod gaat doen op een woning moet u dit altijd doen onder voorbehoud van een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie. Omdat de huizen op dit moment lang te koop staan wordt er ook een financieringsvoorbehoud gedaan van verkoop van de eigen woning. U moet dan vaak binnen 4 tot 6 weken na het tekenen van de koopakte de financiering rond hebben. Als u de hypotheek niet rond kunt krijgen binnen 4 tot 6 weken kunt u zonder boete van de aankoop afzien. Als voorbehoud termijn is verlopen kunt u alleen nog van de aankoop afzien indien u een boete betaalt.

Gedragscode hypothecaire financieringen
In deze gedragscode zijn regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekken. Het doel is om u als klant duidelijke voorlichting te geven op het gebied van hypothecaire financieringen. In de gedragscode is ook bepaald hoe de berekening is om de maximale hypotheek te berekenen.

Herbouwwaarde
Dit is het bedrag dat u nodig heeft om uw woning te herbouwen. Op basis van de herbouwwaarde wordt uw woning verzekerd.

Hogere hypothecaire inschrijving
U kunt aan de financier aangeven dat u graag een hogere inschrijving van de hypotheek wenst dan het hypotheekbedrag. Indien u later nog eens wilt verbouwen en u heeft een 2e hypotheek nodig hoeft u niet opnieuw naar de notaris als u binnen de inschrijving blijft. Dit bespaart u de kosten van de notaris.

Hypotheekcombinatie
Dit is een combinatie van verschillende hypotheekvormen.

Hypotheekakte
Dit is een akte dat door de notaris wordt opgemaakt waaruit blijkt bij wie u de hypotheek heeft gesloten, voor welk bedrag en welke rente.

Hypotheeksom
Dit is het bedrag dat u leent bij een geldverstrekker waarbij de woning als onderpand dient.

Kapitaalverzekering eigen woning
Dit is een levensverzekering die bij in leven zijn op de einddatum, of eerder bij overlijden, tot uitkering komt. De uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan dan is er sprake van een kapitaal verzekering eigen woning in box 1. U kunt bij de adviseurs van Hypotheek House informeren wat de voorwaarden zijn.

Kosten Koper
Als u een woning gaat kopen komen de kosten van overdracht van de woning en de financieringskosten voor uw rekening. Dit is bijvoorbeeld 6% overdrachtsbelasting over de koopsom, taxatiekosten, notariskosten etc.

Kosten Vrij Op Naam
Wanneer u een nieuwbouw woning koopt is er sprake van kosten vrij op naam.
U heeft dan alleen financieringskosten

Leningdeel
Uw hypotheek kan bestaan uit meerdere leningsdelen. Bijvoorbeeld een spaarhypotheek en een aflossingsvrije hypotheek

Netto maandlast
Dit is het bedrag aan rente en de premie van de levens- woonlastenverzekering na fiscale verrekening met de belastingdienst. De rente is namelijk aftrekbaar wanneer het hypotheekbedrag is bestemd voor de woning en de lening niet langer dan 30 jaar loopt. (dit geldt vanaf 2001)

Nationale Hypotheekgarantie
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor de lening die u afsluit. De Nationale Hypotheek Garantie is in het leven geroepen ter bevordering van eigen woning bezit.

Opstalverzekering
Indien u een eigen woning bezit en een hypotheek heeft eist de financier dat u uw woning verzekerd tegen brand-, storm-, water schade etc. Hiervoor heeft u dan een opstalverzekering nodig

Overbruggingskrediet
Dit is aan de orde wanneer een eigenaar van een woning een andere woning koopt en zijn eigen woning, waar overwaarde is, nog niet heeft verkocht. U benut uw overwaarde alvast met een overbruggingskrediet.

Overdrachtsbelasting
Wanneer u een bestaande woning gaat kopen moet u 6% overdrachtsbelasting over de koopsom betalen. Vanwege overheidsmaatregelen is dit momenteel verlaagd naar 2% over de koopsom.

Oversluiten
U kunt u hypotheek oversluiten naar een andere financier. Pas goed op voor eventueel boetes.

Overwaarde
Dit is de verkoopwaarde minus de schuld die u heeft op uw woning. De overwaarde zou u kunnen gebruiken voor een 2e hypotheek indien u ook aan ander voorwaarden voldoet. Informeer bij de adviseurs van Hypotheek House wat de mogelijkheden zijn.

Rentevastperiode
U kunt de rente voor een bepaalde periode vast zetten. Bijvoorbeeld 2, 5, 10, 15 20 en 30 jaar. Men noemt dit de rentevaste periode. De adviseurs van Hypotheek House kunnen voor u berekenen wat de bruto en netto maandlasten zijn met verschillende rentevast perioden.

Spaarhypotheek
Dit is een lening waarbij u rente en premie betaalt voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt de lening afgelost. Zowel bij in leven zijn op de einddatum als bij eerder overlijden komt er een gegarandeerd kapitaal beschikbaar waarmee de hypotheekschuld wordt afgelost.

Taxatie
Wanneer u een woning koopt moet u een eigen makelaar inschakelen om de verkoop- en executiewaarde vast te stellen voor zowel voor als na verbouw.

Toetsrente
Dit is de rente waarmee wordt gerekend om uw maximale hypotheek te bepalen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft voor het 3e kwartaal van 2012 (startend vanaf 1 juli) het CHF toetsrentepercentage voor financiering met een rentevastperiode van korter dan tien jaar verlaagd naar 5,4%. indien de rente 10 jaar of korter vast staat. Toetsrente wordt gebruikt bij het berekenen van het maximaal te lenen bedrag. De toetsrente wordt alleen gebruikt wanneer men een hypotheek afsluit en de rente daarbij voor minder dan tien jaar vastzet. Bij een rentevast periode langer dan tien jaar wordt gerekend met het rentepercentage dat daadwerkelijk met de bank wordt afgesproken. 

Transportakte
Men noemt dit ook wel eigendomsakte of leveringsakte. U wordt dan eigenaar van de woning. De transportakte wordt geregeld door de notaris.

Voorlopige teruggave
Als u een hypotheek heeft betaalt u rente. De aftrekbare hypotheekrente kunt u maandelijks met de fiscus verrekenen. U kunt ook één keer per jaar het bedrag terug ontvangen. Als u een maandelijks teruggave wilt kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de belastingdienst. Als u één keer per jaar het bedrag wilt terug hebben dient u op het belastingformulier dat u voor 1- april moet indienen aangeven wat u totaal aan rente heeft betaald. U ontvangt van de financier ook ieder jaar een jaaropgave waarin wordt aangegeven wat uw hypotheekbedrag is en wat u aan rente heeft betaalt.

Werkgeversverklaring
Dit is een verklaring van uw werkgever waarin wordt aangeven wat voor een dienstverband u heeft, wat uw bruto jaar inkomen is en / of u ook een schuld heeft bij uw werkgever. U kunt bij de receptie van Hypotheek House vestigingen vragen om een werkgeversverklaring die dan door uw werkgever ingevuld kan worden.

WOZ waarde
Dit is de waarde van uw woning volgens de gemeente. Aan de hand van de WOZ waarde wordt o.a. het huurwaardeforfait vastgesteld.