Begrippenlijst

Aflossen
Bij de meeste financiers mag je 10% boetevrij aflossen. Indien het bedrag hoger is dan 10% moet je een boete betalen. Bij verkoop van je woning heb je in de meeste gevallen geen boete. Vraag bij Hypotheek House welke aflosvoorwaarden van toepassing zijn.

Aflossingsvrije hypotheek
Je betaalt alleen rente en lost niets af. Je hebt hiermee maximaal fiscaal voordeel. Aan het einde van de looptijd dient het geleende bedrag ineens te worden afgelost. je hebt bij deze hypotheekvorm lage maandlasten en maximale renteaftrek.

Annuïteitenhypotheek
Bij deze hypotheekvorm blijven de bruto maandlasten hetzelfde tijdens de rentevast periode. In het begin los je weinig af en naarmate de looptijd vordert los je steeds meer af en betaal je minder rente. In het begin relatief lage maandlasten. Dit komt doordat het rentedeel bij de Annuïteiten hypotheek steeds kleiner wordt, zodat je steeds minder rente kunt aftrekken van de belasting.

Bankgarantie
Als je een woning hebt gekocht heb je, na ondertekening van de koopakte, in principe nog drie dagen bedenktijd om van de koop af te zien. Tevens kun je van de koop afzien wanneer je een financieringsvoorbehoud hebt gemaakt en de hypotheek niet rond kunt krijgen. Is de datum van financieringsbehoud verstreken en je wilt daarna toch nog van de koop af? Dan moet je een boete betalen van 10% van de koopsom. De verkoper wil hierover graag zekerheid en daarom wordt vaak door de hypotheekverstrekker een bankgarantie afgegeven. De bank staat dan garant voor 10% en betaalt deze als je van de koop afziet. Je hebt dan wel een schuld aan de bank. Deze schuld moet terugbetaald worden.

Banksparenhypotheek
Dit is een geldlening en een spaarrekening eigen woning. Je betaalt rente over de geldlening en inleg. Op de einddatum komt er een kapitaal beschikbaar waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost kan worden. Wanneer de inleg niet wordt belegd komt er een gegarandeerd kapitaal beschikbaar. Bij overlijden komt alleen de waarde van de spaarrekening vrij.

Beleggingsfondsen
Een beleggingsfonds is in feite een verzamelpunt voor beleggers. Op dat punt komt het geld van alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Vervolgens kunnen deze beleggingsfondsen worden gekocht en verkocht. De meest voorkomende beleggingsfondsen bestaan uit aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten of een combinatie daarvan.

BKR
Bureau Krediet Registratie. Leningen en kredieten staan geregistreerd bij het BKR. Als je een achterstand hebt op de hypotheek of lening dan krijg je een code bij het BKR. Als je geregistreerd staat bij het BKR en/of je hebt een code bij het BKR kan het zijn dat de hypotheekverstrekker je geen hypotheek kan verstrekken of dat je de lening eerst moet aflossen.

Bereidstellingsprovisie
Een hypotheek offerte is een aantal maanden geldig. De offerte kan daarna vaak verlengd worden. Als bij passering blijkt dat de rente hoger is dan de geoffreerde rente, dient bereidstellingsprovisie betaald te worden. Dit is ongeveer 0,20% - 0,25% van het hypotheekbedrag per maand. Deze kosten zijn aftrekbaar.

Bouwdepot bij nieuwbouw of verbouw
Wanneer je een woning laat bouwen en een hypotheek hebt gesloten komt het hypotheekbedrag eerst in een bouwdepot. Vanuit het bouwdepot worden alle rekeningen tijdens de bouw betaald. Op het bouwdepot krijg je een rentevergoeding. Deze rentevergoeding is vaak gelijk aan de betaalde rente.

Bovenstaande geldt ook wanneer je een 2e hypotheek afsluit of een bestaande woning koopt waarbij nog extra geld nodig is voor de verbouwing. Ook dan komt een deel van het hypotheekbedrag in depot.

Bouwrente
Dit is de rente die je moet betalen als de nieuwbouw al is begonnen en je hebt de hypotheek nog niet geregeld. Vaak hebben aannemers de grond al aangekocht. Omdat de aannemer het geldbedrag heeft voorgeschoten brengt hij rente in rekening. Bouwrente en het renteverlies tijdens de bouw worden soms als één en dezelfde rente beschouwd. Van de datum van het koopcontract tot de opleveringsdatum heeft de koper te maken met renteverlies tijdens de bouw. Er moet rente betaald worden over de investering, terwijl de koper nog geen profijt heeft van deze investering.

Bijleenregeling
Met ingang van 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. Dit betekent dat je bij verkoop van de woning de winst van de woning, verkoopprijs minus kosten, en hypotheekschuld, moet gebruiken voor de aanschaf van de nieuwe woning. Het bedrag dat je tekort komt mag je bijlenen en over dat hypotheekbedrag is de rente dan aftrekbaar. Als je de winst van de woning niet gaat gebruiken voor de nieuwe woning, is dat gedeelte van de lening niet aftrekbaar.

Bruto jaarinkomen
Je bruto loon/salaris inclusief vakantiegeld, 13e maand, onregelmatigheidstoeslag indien structureel, vaste eindejaarsuitkering en structurele provisie.

Bruto maandlast
Dit is het bedrag dat je maandelijks moet betalen aan rente en premie van de levensverzekering(en) en eventueel woonlasten verzekering of rente en aflossing en de premie voor een overlijdensrisico- woonlasten verzekering.

Consumptieve verplichtingen
Dit is een bedrag per maand wat je betaalt aan lopende leningen. Deze leningen vallen in box 3, want het geld is niet bestemd voor verbetering van de woning. Lopende leningen zijn kredieten, credit card kredieten, persoonlijke leningen, postorder bedrijven kredieten, lease contracten etc.

Courtage
Wanneer je een woning koopt en de makelaar helpt je bij het kopen van de woning ontvangt de makelaar courtage oftewel loon/ provisie als vergoeding voor haar diensten.

De eigen woning schuld
Vanaf 1-1-2004 kennen we het begrip eigen woning schuld. Hiermee worden alle schulden aangeduid waarvan de rente aftrekbaar is in het kader van de eigen woning.

Duur van de hypotheek
De lening heeft vaak een duur van 30 jaar. In 2001 is ook door de wet bepaald dat rente 30 jaar aftrekbaar is.

Eigenwoningreserve
De eigen woning reserve is de opbrengst van de verkoop van de woning minus de eigenwoningschuld en de verkoopkosten.

Effectieve rente
De hypotheekrente wordt aan het einde van iedere maand in rekening gebracht. De effectieve rente is een omrekening van uw hypotheekrentepercentage per maand naar rentebetaling aan het einde van ieder jaar. Tevens zijn in de effectieve rente de afsluitkosten berekend.

De effectieve rente is een goede manier om verschillende financiële producten met elkaar te vergelijken.

Eigendomsbewijs
Dit is een notariële akte waarin wordt aangegeven dat je eigenaar bent van de woning . Ook wel transportakte of leveringsakte genoemd. Bovenstaande akte wordt door de notaris afgegeven.

Eigenwoningforfait
Als eigenaar van een woning krijg je te maken met het eigenwoningforfait. .
De hoogte van het eigenwoningforfait is gekoppeld aan de WOZ waarde van je woning. De WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat in Box 1 bij je inkomen wordt opgeteld. Over deze bijtelling moet dan inkomstenbelasting betaald worden. Wanneer je geen hypotheek meer hebt vindt er ook geen bijtelling op grond van eigenwoningforfait meer plaats.

Erkend hypotheekadviseur
Een deskundig hypotheek adviseur is een erkend hypotheekadviseur en is lid van de Stichting Erkenningsregeling hypotheekadviseur.de adviseurs van Hypotheek House zijn allemaal erkend hypotheek adviseur en specialisten in hypotheken.

Financieringskosten

Dit zijn kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld afsluitkosten, hypotheekakte kosten, NHG kosten, taxatiekosten etc.

Financiële bijsluiter
Aanbieders van complexe financiële producten moeten informatie geven over hun producten. In de financiële bijsluiter wordt informatie geven over het complexe product, over de financiële risico's van het product, over de kosten van het product, over de uitkering aan de consument en over de gevolgen van tussentijdse beëindiging.

Financieringsvoorbehoud
Als je een bod gaat doen op een woning kun je dit eventueel doen onder voorbehoud van financiering met of zonder Nationale Hypotheekgarantie. Soms wordt ook een voorbehoud gemaakt in verband met verkoop van de eigen woning. Je moet dan vaak binnen 4 tot 6 weken na het tekenen van de koopakte de financiering rond hebben. Als je de hypotheek niet rond kunt krijgen binnen deze termijn kun je zonder boete van de aankoop afzien. Als de termijn is verlopen kun je alleen nog van de aankoop afzien door middel van betaling van een boete.

Gedragscode hypothecaire financieringen
In deze gedragscode zijn regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekken. Het doel is om jou als klant duidelijke voorlichting te geven op het gebied van hypothecaire financieringen. In de gedragscode is ook bepaald hoe de berekening is om de maximale hypotheek te berekenen.

Herbouwwaarde
Dit is het bedrag dat je nodig hebt om de woning te herbouwen. Op basis van de herbouwwaarde wordt de woning verzekerd.

Hogere hypothecaire inschrijving
Je kunt aan de financier aangeven dat je graag een hogere inschrijving van de hypotheek wenst dan het hypotheekbedrag. Indien je later nog eens wilt verbouwen en je hebt een 2e hypotheek nodig hoef je niet opnieuw naar de notaris als je binnen de inschrijving blijft. Dit bespaart je de notariskosten.

Hypotheekcombinatie
Dit is een combinatie van verschillende hypotheekvormen.

Hypotheekakte
Dit is een akte die door de notaris wordt opgemaakt waaruit blijkt bij wie je de hypotheek hebt gesloten, voor welk bedrag en welke rente.

Hypotheeksom
Dit is het bedrag dat je leent bij een geldverstrekker waarbij de woning als onderpand dient.

Kapitaalverzekering eigen woning
Dit is een levensverzekering die bij in leven zijn op de einddatum, of eerder bij overlijden, tot uitkering komt. De uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan dan is er sprake van een kapitaal verzekering eigen woning in box 1. Je kunt bij de adviseurs van Hypotheek House informeren wat de voorwaarden zijn.

Kosten Koper
Als je een woning gaat kopen komen de kosten van overdracht van de woning en de financieringskosten voor jouw rekening. Dit is bijvoorbeeld 2% overdrachtsbelasting over de koopsom, taxatiekosten, notariskosten etc.

Kosten Vrij Op Naam
Wanneer je een nieuwbouw woning koopt is er sprake van kosten vrij op naam.
Je hebt dan alleen te maken met financieringskosten.

Leningdeel
Je hypotheek kan bestaan uit meerdere leningsdelen. Bijvoorbeeld een spaarhypotheek en een aflossingsvrije hypotheek

Netto maandlast
Dit is het bedrag aan rente en de premie van de levens- woonlastenverzekering na fiscale verrekening met de belastingdienst. De rente is namelijk aftrekbaar wanneer het hypotheekbedrag is bestemd voor de woning en de lening niet langer dan 30 jaar loopt. (Dit geldt vanaf 2001.)

Nationale Hypotheekgarantie
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor de lening die je afsluit. De Nationale Hypotheek Garantie is in het leven geroepen ter bevordering van eigen woning bezit.

Opstalverzekering
Indien je een eigen woning bezit en een hypotheek hebt eist de financier dat je de woning verzekerd tegen brand-, storm-, water schade etc. Hiervoor heb je dan een opstalverzekering nodig.

Overbruggingskrediet
Dit is aan de orde wanneer een eigenaar van een woning een andere woning koopt en zijn eigen woning, waar overwaarde is, nog niet heeft verkocht. Je benut de overwaarde alvast met een overbruggingskrediet.

Overdrachtsbelasting
Wanneer je een bestaande woning gaat kopen moet je 6% overdrachtsbelasting over de koopsom betalen. Vanwege overheidsmaatregelen is dit momenteel verlaagd naar 2% over de koopsom.

Oversluiten
Je kunt de hypotheek oversluiten naar een andere financier. Pas goed op voor eventueel boetes.

Overwaarde
Dit is de verkoopwaarde minus de schuld die je hebt op de woning. De overwaarde zou je kunnen gebruiken voor een 2e hypotheek indien je ook aan andere voorwaarden voldoet. Informeer bij de adviseurs van Hypotheek House wat de mogelijkheden zijn.

Rentevastperiode
Je kunt de rente voor een bepaalde periode vast zetten. Bijvoorbeeld 2, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar. Men noemt dit de rentevaste periode. De adviseurs van Hypotheek House kunnen voor je berekenen wat de bruto en netto maandlasten zijn met verschillende rentevast perioden.

Spaarhypotheek
Dit is een lening waarbij je rente en premie betaalt voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt de lening afgelost. Zowel bij in leven zijn op de einddatum als bij eerder overlijden komt er een gegarandeerd kapitaal beschikbaar waarmee de hypotheekschuld wordt afgelost.

Taxatie
Wanneer je een woning koopt en een hypotheek wilt afsluiten moet je vaak een taxateur inschakelen om de verkoopwaarde vast te stellen, eventueel met waarde voor- en na verbouw.

Toetsrente
Dit is de rente waarmee wordt gerekend om je maximale hypotheek te bepalen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft het CHF toetsrentepercentage voor financieringen met een rentevastperiode van korter dan tien jaar gesteld op 5%. De toetsrente wordt gebruikt bij het berekenen van het maximaal te lenen bedrag. De toetsrente wordt alleen gebruikt wanneer men een hypotheek afsluit en de rente daarbij voor minder dan tien jaar vastzet. Bij een rentevast periode langer dan tien jaar wordt gerekend met het rentepercentage dat daadwerkelijk met de bank wordt afgesproken. 

Transportakte
Men noemt dit ook wel eigendomsakte of leveringsakte. Je wordt dan eigenaar van de woning. De transportakte wordt geregeld door de notaris.

Voorlopige teruggave
Als je een hypotheek hebt betaal je rente. De aftrekbare hypotheekrente kun je maandelijks met de fiscus verrekenen. Je kunt ook één keer per jaar het bedrag terug ontvangen. Als je een maandelijks teruggave wilt kun je een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de belastingdienst. Als je het bedrag in één keer wilt ontvangen, dien je dit aan te geven op het belastingformulier dat je voor 1 april moet indienen. Je ontvangt van de financier ook ieder jaar een jaaropgave waarin wordt aangegeven wat het hypotheekbedrag is en wat je aan rente hebt betaalt.

Werkgeversverklaring
Dit is een verklaring van je werkgever waarin wordt aangeven wat voor een dienstverband je hebt, wat jouw bruto jaar inkomen is en / of je eventueel een schuld hebt bij de werkgever. Je kunt bij de receptie van Hypotheek House vestigingen vragen om een werkgeversverklaring die dan door de werkgever ingevuld kan worden.

WOZ waarde
Dit is de waarde van je woning volgens de gemeente. Aan de hand van de WOZ waarde wordt o.a. het huurwaardeforfait vastgesteld.